นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อสีติ จำกัด (“เรา หรือ ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน และให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเรา เรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

ข้อมูลที่เรารวบรวม
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

 • เว็บบีคอน คือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา หรือในอีเมลของเราเพื่อส่งคุกกี้ นับจำนวนผู้เยี่ยมชม และเข้าใจถึงการใช้งานและประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ ประโยชน์ข้อหนึ่งของคุกกี้ก็คือการช่วยเราในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อดูว่าพื้นที่ใดในเว็บไซต์ของเราและคุณลักษณะใดที่ได้รับความนิยม และรวมถึงนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรายังใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้ในการกำหนดเนื้อหาตามความต้องการและกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณาของเรา

ข้อมูลที่ท่านให้
ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ ที่เคาน์เตอร์ ตัวแทนจำหน่าย หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้นรวมถึง ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเกิด ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน ภาพถ่าย วิดีโอ และสถิติประชากร (เพศ ชื่อบริษัทหรือองค์กร อาชีพ ภาษาที่เลือก เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ เขตเวลา และอื่น ๆ) ของท่าน หากท่านซื้อบริการจากเรา เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ด้วย ตามที่จำเป็น เราอาจเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเรา และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบัญชีสังคม และ / หรือบัญชีสาธารณะที่ท่านเลือกให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้บริการของท่าน หรือกับข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่น ๆ

วิธีการใช้ข้อมูล
เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการ

 • ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • ให้บริการแก่ท่าน
 • ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
 • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
 • ตอบคำถามของท่าน
 • สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่น ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
 • ประกอบการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การยกระดับและปรับปรุงการบริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายใน และงานภายในอื่น ๆ)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่น ๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้
เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน หรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด

บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบของท่าน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่น ๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือกรณีที่มีการฉ้อฉล หรือการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง

เรายังสงวนสิทธิของเรา ในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อองค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้

สิทธิและทางเลือกของท่าน
เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่าน เช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่นคำขอ โปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 • การเลือกไม่รับอีเมล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมล์การตลาดที่ท่านได้รับจากเรา หรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมล์การตลาดจากเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] ก็ได้

 • การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์

ท่านอาจขอให้เราหยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีอยู่ในการส่งเสริมการขายบางรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งจดหมายส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 • การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งท่านยินดี และยอมรับการสูญเสียสิทธิหรือ การใช้สิทธิในรายการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของเราด้วย ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

 • การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณี การถอนความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเรา

 • การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบัน และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้น หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

การโอนข้อมูล
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่รวบรวมข้อมูลแต่แรกก็ได้ ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวกันกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลแต่แรกก็ได้ เมื่อเราโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใด ๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใด ๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

วิธีการติดต่อกับเราหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์หมายเลข โทร: (02) 869-4277

ท่านยังอาจส่งจดหมายไปที่

บริษัท อสีติ จำกัด

เลขที่ 1,3 เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160